ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 09.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.04.2016
Кворум зборів** 92
Опис Порядок дений:
1. Обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв .
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт ревiзора за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення:
- Обрано Голову, секретаря та лiчильну комiсiю зборiв;
- затверджено регламент зборiв;
- Затверджено звiт Правлiння за 2015 рiк;
- Затверджено звiт Наглядової ради за 2015 рiк;
- Затверджено звiт та висновки Ревiзора за 2015 рiк;
- Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства. Прибуток за 2015 направлено розвиток Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.