ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 09.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 40441 51312 0 0 40441 51312
будівлі та споруди 10575 12400 0 0 10575 12400
машини та обладнання 28531 36883 0 0 28531 36883
транспортні засоби 1065 1299 0 0 1065 1299
земельні ділянки 15 15 0 0 15 15
інші 255 715 0 0 255 715
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 40441 51312 0 0 40441 51312
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 79020 тис.грн., знос - 27708 тис.грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби мають ступiнь зносу (35,06%). Обмеження щодо користування основними засобами вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 127261 102727
Статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.