ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2015
Кворум зборів** 86.52
Опис Порядок дений:
1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв.
4. Звiт Правлiння за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) товариства за 2014 рiк.
7. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
8. Звiт Ревiзора за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
9. Внесення змiн до Статуту товариства.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11. Обрання членiв Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання уповноваженої особи на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.


Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення:
- Обрано Голову, секретаря та лiчильну комiсiю зборiв;
- Затверджено звiт Наглядової ради за 2013 рiк;
- Затверджено звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi у 2014 роцi;
- Затверджено звiт та висновки Ревiзора за 2014 рiк;
- Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства. Прибуток за 2014 направлено розвиток Товариства;
- Внесено змiни до статуту;
- Переобрано склад Наглядової ради та затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.