ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААА № 468639
3. Дата проведення державної реєстрації 04.03.1999
4. Територія (область)* Чернігівська область
5. Статутний капітал (грн) 800000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 245
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порiд

01.46 - Розведення свиней

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
IЧНЯНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ОЩАДНОГО БАНКУ
2) МФО банку 343068
3) Поточний рахунок 26049301181
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку -
6) Поточний рахунок -