ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 29960 40441 0 0 29960 40441
будівлі та споруди 10110 10575 0 0 10110 10575
машини та обладнання 17876 28531 0 0 17876 28531
транспортні засоби 1178 1065 0 0 1178 1065
земельні ділянки 15 15 0 0 15 15
інші 791 255 0 0 791 255
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 29960 40457 0 0 29960 40457
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 63604 тис.грн., знос - 23163 тис.грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби мають ступiнь зносу (36,42%). Обмеження щодо користування основними засобами вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 102727 76454
Статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.