ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Щербина Борис Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14223494
4. Місцезнаходження Україна, 16751, Чернігівська область, Iчнянський р-н, с. Iваниця, вул.Ленiна, 39
5. Міжміський код, телефон та факс (04633) 23485, 23485
6. Електронна поштова адреса scherbina@agroit.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

79, Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://niva-plus.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2016

(дата)