ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2014
Кворум зборів** 73.9
Опис Порядок дений:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Правлiння за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5. Звiт Ревiзора за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2013 року.
8. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».


Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.
Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення:
- Обрано Голову, секретаря та лiчильну комiсiю зборiв;
- Затверджено звiт Наглядової ради за 2013 рiк;
- Затверджено звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi у 2014 роцi;
- Затверджено звiт та висновки Ревiзора за 2013 рiк;
- Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства. Прибуток за 2013 направлено розвиток Товариства;
- Взято до уваги змiни в Законi України «Про депозитарну систему» та прийнято рiшення оформити договiр з депозитарною установою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.