ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 21041 29960 0 0 21041 29960
будівлі та споруди 10513 10110 0 0 10513 10110
машини та обладнання 6175 17876 0 0 6175 17876
транспортні засоби 1911 1178 0 0 1911 1178
інші 2442 796 0 0 2442 796
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 21041 29960 0 0 21041 29960
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 50239 тис.грн., знос - 20279 тис.грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби мають ступiнь зносу (40,36%). Обмеження щодо користування основними засобами вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 76454 69653
Статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.