ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс" за ЄДРПОУ 14223494
Територія   за КОАТУУ 7421785201
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 42294 29461
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 596 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1274 53
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (25773) (22850)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (4741) (3951)
Витрат на відрядження 110 (626) (25)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (162)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (2453) (2468)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1390) (23)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (3929) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 5252 35
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5252 35
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (4214) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4214 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4214 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 1931 2378
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (2681) (1628)
Сплачені дивіденди 350 (17) (0)
Інші платежі 360 (0) (729)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -767 21
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -767 21
Чистий рух коштів за звітний період 400 271 56
Залишок коштів на початок року 410 320 264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 591 320

Примітки: 1. Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
2. Звiт створено вiдповiдно з Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв".


Керівник

 

(підпис)

Щербина Б.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковтун С.Г.