ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс" за ЄДРПОУ 14223494
Територія   за КОАТУУ 7421785201
Орган державного управління   за СПОДУ -
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 43414 29461
Податок на додану вартість 015 7226 4910
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 36188 24551
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 27532 18282
Валовий:
прибуток 050 8656 6269
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 4320 4663
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 2002 1936
Витрати на збут 080 986 983
Інші операційні витрати 090 568 1195
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 9420 6818
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 39
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 17 54
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 9403 6803
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 9403 6803
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 183 467
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 9220 6336
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 20273 27734
Витрати на оплату праці 240 5693 5417
Відрахування на соціальні заходи 250 2181 2281
Амортизація 260 2341 1694
Інші операційні витрати 270 2742 1545
Разом 280 33230 38671

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 4000 4000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4000 4000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2305 1584
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 2305 1584
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: 1. Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
2. Звiт створено вiдповiдно з Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку "Звiт про фiнансовi результати".
ДОХОД ВIД РЕАЛIЗАЦIiЇ ПРОДУКЦIЇ
Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань. Згiдно з цим методом; продаж визначається на момент коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. Продаж продукцiї здiйснювався в Українi.
ОПЕРАЦIЙНII ВИТРАТИ
У складi операцiйних витрат знаходяться витрати, що пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та управлiнням пiдприємством. Адмiнiстративно-управлiнськi витрати являють собою витрати на утримання апарату управлiння, у тому числi й заробiтна плата працiвникiв управлiнського апарату з обов'язковими вiдрахуваннями до державних фондiв, а також витрат на аудит, послуги банку й окремi податки.
ДОХОД ВIД IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Ця стаття складається з прибуткiв вiд iншої реалiзацiї та позареалiзацiйних доходiв.


Керівник

 

(підпис)

Щербина Б.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковтун С.Г.