ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 5888 (0) 3149 (1963) 0 0 (80) 0 6994 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 26 (0) 26 (0) 0 0 (0) 0 52 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 546 (0) 3116 (1963) 0 0 (80) 0 619 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 316 (0) 7 (0) 0 0 (0) 0 323 0 0 0 0 0 0
1414 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 5592 Х 18064 (16765) Х Х (0) 0 6891 Х 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 5592 Х 18064 (16765) Х Х (0) 0 6891 Х 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
1423 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
Разом 1430 11480 (0) 21213 (18728) 0 0 (80) 0 13885 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 0
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з них: пшениця 1511 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
соя 1512 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
соняшник 1513 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
ріпак 1514 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
свиней 1532 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
вовна 1534 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0

Керівник

 

(підпис)

Щербина Б.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковтун С.Г.