ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Нива-Плюс" за ЄДРПОУ 14223494
Територія   за КОАТУУ 7421785201
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ -
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників 317    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 16751, Чернiгiвська обл., Iчнянський р-н, с. Iваниця, вул. Ленiна, 39
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 5 23
первісна вартість 011 5 23
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 4247 695
Основні засоби:
залишкова вартість 030 17619 20658
первісна вартість 031 29316 34696
знос 032 11697 14038
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 5888 6994
первісна вартість 036 5888 6994
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 10 0
інші фінансові інвестиції 045 0 10
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 27769 28380
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 20182 19665
Поточні біологічні активи 110 5592 6891
Незавершене виробництво 120 4879 6842
Готова продукція 130 468 600
Товари 140 480 453
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 237 687
первісна вартість 161 237 687
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 62 196
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 320 591
у тому числі в касі 231 37 21
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 4
Усього за розділом II 260 32220 35929
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 59989 64309


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 800 800
Пайовий капітал 310 881 881
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 11442 7557
Резервний капітал 340 1559 1559
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 39467 48687
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 54149 59484
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 750 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4053 3282
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 60 78
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 169 194
з оплати праці 580 323 294
з учасниками 590 322 288
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 163 689
Усього за розділом IV 620 5840 4825
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 59989 64309
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: 1.Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
2.Пiд час заповнення строк 100-140 Балансу необхiдно керуватись Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".
ОСНОВНI ЗАСОБИ, БУДIВЛI, СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум деяких обов'язкових дооцiнок, якi було проведено у зв'язку з iнфляцiєю за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. По завершеннi ремонту основних засобiв накопиченi витрати, якщо вони перевищують 10% балансової вартостi групи основних засобiв на початок звiтного року зараховуються як вартiсть основних засобiв з подальшим нарахуванням зносу.
ЗАПАСИ
Запаси вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за собiвартiстю. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї використовується метод, який визначає конкретнi елементи запасiв, що фактично використанi. В цiлому кiлькiсть сировини та матерiалiв, палива, запасних частин залишилась в межах, якi необхiднi для безперебiйної роботи пiдприємства.
ГРОШОВI КОШТИ
Загальна сума грошових коштiв року складається з залишку на розрахунковому рахунку та на депозитних рахунках Протягом року на рахунок пiдприємства надходили кошти вiд споживачiв за реалiзованi послуги. Станом на 31.12.2012р. нiяких обмежень щодо використання грошових коштiв, що знаходяться на розрахунковому рахунку немає.
ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Ця стаття пов'язана з витратами на придбання перiодичних видань.


Керівник

 

(підпис)

Щербина Б.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковтун С.Г.