ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.04.2012
Кворум зборів** 77.55
Опис Порядок дений:
1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi товариства за 2011 рiк.
3. Звiт наглядової роди товариства про дiяльнiсть 2011 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк, розподiл прибутку товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками робiт 2011 року.
5. Змiна назви товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
6. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
7. Затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю.
8. Обрання наглядової ради.
9. Обрання ревiзiйної комiсiї.

Питаня порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення.