ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

П Р И В А Т Н А А У Д И Т О Р С Ь К А Ф I Р М А “Ц У Р I Й - А У Д И Т”
м.Чернiгiв, вул.Пушкiна 34-а, к.2; Тел. 675-215, 645-820, 645-821
e-mail: tsuriy@dytynets.net.ua
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 0097, видане рiшеннями Аудиторської Палати України 26.01.2001р. № 98 та продовжене рiшенням Аудиторської Палати України 04.11.2010р. № 221/3. Термiн дiї свiдоцтва до 04.11.2015 року
**********************************************************************
м.Чернiгiв

№ 8/2013 12 квiтня 2013р.Головi правлiння
ПрАТ «Нива-плюс»
п. Щербинi Б.Г.АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2012 рiк
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИВА - ПЛЮС»

1. Основнi вiдомостi про Замовника.

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Нива - плюс»
Код за державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 14223494
Мiсцезнаходження 16751, Чернiгiвська обл., Iчнянський р-н, с. Iваниця, вул. Ленiна, 39
Дата державної реєстрацiї 04.03.1999р.

2. Вступний параграф.

Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства «Нива - плюс» (надалi – Замовник, Товариство), яка складається iз балансу (форма № 1) станом на 31.12.2012р., звiту про фiнансовi результати (форма № 2), звiту про рух грошових коштiв (форма № 3), звiту про власний капiтал (форма № 4), примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Аудиторська перевiрка проводилась з метою висловлення думки аудитора стосовно повного пакета фiнансової звiтностi Товариства за календарний рiк, що починається з 01.01.2012р. та закiнчується 31.12.2012р., що був пiдготовлений у вiдповiдностi до вимог концептуальної основи, яка встановлена нормами Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Звiт складено за результатами незалежної аудиторської перевiрки, яка була проведена приватною аудиторською фiрмою “Цурiй-аудит” на пiдставi договору вiд 18.03.2013р. за № 17/2013.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансової звiтностi.

Керiвництво Товариства (управлiнський персонал) несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, що дiяли станом на звiтну дату. Ця вiдповiдальнiсть стосується управлiнського персоналу Замовника щодо:

- розробки, впровадження та застосування ефективного внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та подання облiкових оцiнок, що є вiдповiдними для складання фiнансової звiтностi.

У вiдповiдностi до ст. 9 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та договору на проведення аудиту, керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що наданi для проведення аудиту.

4. Вiдповiдальнiсть аудитора.

Наша вiдповiдальнiсть аудиторiв визначається метою аудиторської перевiрки i полягає у формуваннi та висловленнi думки (судженнi) стосовно того, чи складенi фiнансовi звiти в усiх суттєвих аспектах згiдно з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку щодо:

а) вiдповiдностi прийнятої облiкової полiтики Замовника вимогам дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та її незмiнностi протягом перiоду, що перевiрявся;
б) достовiрностi та повноти рiчної фiнансової звiтностi Замовника за 2012 рiк, а саме: "Балансу", "Звiту про фiнансовi результати", "Звiту про рух грошових коштiв", "Звiту про власний капiтал", "Примiток до рiчної фiнансової звiтностi" у вiдповiдностi до прийнятої облiкової полiтики.
5. Результати аудиторської перевiрки.

Ми провели аудит у вiдповiдностi до:

- мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора»;

- Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»;

- Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi";

- Дiючих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;

- «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» вiд 29.09.2011р. № 1360 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

- Нормативно-законодавчих актiв щодо органiзацiйно-правових питань пiдприємницької дiяльностi;

- Нормативно-законодавчих актiв, якi встановлювали порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi протягом перiоду, що перевiрявся.

Цей звiт стосується лише iнформацiї, яку мiстять компоненти повного пакета рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що були пiдготовленi у вiдповiдностi до вимог дiючих в Українi Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:

1) “Балансу” станом на 31 грудня 2012 року;
2) “Звiту про фiнансовi результати” за 2012 рiк;
3) “Звiту про рух грошових коштiв” за 2012 рiк;
4) “Звiту про власний капiтал” за 2012 рiк;
5) “Примiток до рiчної фiнансової звiтностi” за 2012 рiк.

Процедури аудиту було сформовано iз врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок.

Оцiнка ризикiв внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку та достовiрне подання Товариством фiнансової звiтностi, здiйснювалась у аспектi процедур пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних за iснуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.

Аудит фiнансової звiтностi проведений у вiдповiдностi до МСА, якi вимагають, щоб аудитори при проведеннi аудиту дотримувались етичних принципiв та планували та проводили аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум та пояснень у фiнансовiй звiтностi, що були отриманi шляхом:
- аналiзу та тестування отриманої вiд Товариства документацiї (первинних документiв, бухгалтерських регiстрiв, аналогу головної книги, iнших документiв затвердженої звiтностi) на наявнiсть та одночасно вiдсутнiсть суттєвих розбiжностей мiж показниками звiтностi та даними бухгалтерського облiку Товариства;
- оцiнки вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв та методiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi встановленим законодавчим та нормативним вимогам щодо його органiзацiї, ведення та складання фiнансової звiтностi, якi були чиннi протягом перiоду перевiрки;
- оцiнки вiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним затверджених форм фiнансової звiтностi;
- вивчення iнших аудиторських доказiв щодо органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.

6. Пiдстава для надання умовно-позитивного висновку (висловлення умовно-позитивної думки)

Призначення аудитора вiдбулось пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї, внаслiдок чого вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть запасiв та основних засобiв, вiдображених в балансi Товариства.

У складi пайового капiталу (ряд. 310 балансу) враховано 881 тис.грн. При проведеннi аудиту встановлено, що аналiтичний облiк пайовикiв вiдсутнiй, на протязi декiлькох рокiв Товариство здiйснювало викуп паїв по цiнi, меншiй номiналу, рiзниця до складу нерозподiленого прибутку не вiдносилась, у зв’язку з чим неможливо отримати повну та достовiрну iнформацiю про суму пайового капiталу, що вiдноситься до пайовикiв, наявних на дату балансу.

В 2012 роцi була проведена уцiнка незавершених капiтальних вкладень на суму 3650 тис.грн., яка належним чином не була оформлена документально. Сума уцiнки вiднесена за рахунок зменшення додаткового капiталу, на якому враховуються суми проведеної iндексацiї основних засобiв в 1993-1995 роках. Аналiтичний облiк сум дооцiнки (iндексацiї) в розрiзi об’єктiв не ведеться, по незавершених капiтальних вкладеннях iндексацiя в 1993-1995 роках не проводилась, тому сума уцiнки при належному оформленнi документiв, може бути списана за рахунок нерозподiленого прибутку. Ця невiдповiднiсть не впливає на суму власного капiталу Товариства.

В 2012 роцi Товариство допустило деякi невiдповiдностi по вiдображенню у фiнансовiй звiтностi окремих показникiв, частина яких була виправлена в процесi проведення аудиту, шляхом внесення Товариством змiн у фiнансову звiтнiсть.

На нашу думку, вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства вказаних невiдповiдностей хоча i є суттєвим, але не є всеохоплюючим, у зв’язку з чим є можливiсть для надання умовно-позитивного висновку.

7. Модифiкований аудиторський висновок (умовно-позитивна думка).

З урахуванням того, що Товариством внесенi змiни в фiнансову звiтнiсть, а iншi зауваження щодо порядку оцiнки окремих аспектiв облiку мають обмежений вплив на оцiнку показникiв балансу та результатiв господарської дiяльностi в цiлому, висловлюється умовно-позитивна думка щодо фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена вiдповiдно до облiкової полiтики на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i, з урахуванням внесених змiн, фiнансовi звiти в цiлому достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi «Пiдстава для надання умовно-позитивного висновку», вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та iншi розкриття фiнансової звiтностi за наслiдками господарських операцiй з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ.

В цьому звiтi подається додаткова iнформацiя, встановлена «Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженими ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360, зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. № 1358/20096, зi змiнами та доповненнями (далi – Вимоги № 1360).

Метою аудиторської перевiрки Вимог № 1360 є висловлення думки аудитора про те, вiдповiдає чи нi дiючому законодавству України iнформацiя, наведена в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв (далi – Рiчна iнформацiя), наданiй до НКЦПФР, стосовно вiдповiдних даних.


2.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства (частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України)

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011 року становить 59484 тис.грн., яка значно перевищує суму статутного капiталу (800 тис.грн.) на 58684 тис.грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

2.2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

При проведеннi аудиту була перевiрена iнформацiя, наведена в iнших даних Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що подається до НКЦПФР.

За результатами виконаних аудиторських процедур:

а) не встановлено фактiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж iншою фiнансовою iнформацiєю у складi Рiчної iнформацiї та iнформацiєю, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, внаслiдок чого немає обставин, якi б потребували внесення змiн у фiнансову звiтнiсть чи iншу iнформацiю;

б) не було iдентифiковано фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї у складi Рiчної iнформацiї, якi б вимагали обов’язкового обговорення з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом.

2.3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».

За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» не встановлено порушень чинного законодавства в цiй частинi.

2.4. Результати перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України
«Про акцiонернi товариства».

За результатами виконаних аудиторських процедур стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту, можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi не мiстить суттєвих порушень вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту, а «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» у Рiчнiй iнформацiї у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам нормативних документiв.

2.5. Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

У вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства, або помилок. Чинник, який вiдрiзняє шахрайство вiд помилки, полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, яка приводить до викривлення фiнансової звiтностi.

В результатi виконання аудиторських процедур не встановлено фактiв викривлення фiнансової звiтностi в результатi шахрайства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Приватна аудиторська фiрма «Цурiй-Аудит»
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають послуги, виданого Аудиторською палатою України № 0097 вiд 26.01.2001р.
Мiсцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, буд. 34а, оф. 2
Веб-сайт фiрми www.tsuriy-audit.com.ua
Iнформацiя про проходження перевiрок зовнiшнього контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Рiшенням АПУ вiд 26.01.2012р. № 245/5
Телефон (факс) юридичної особи 0462-675-215
0462-645-821
0462-645-820
Дата i номер договору на проведення аудиту 18.03.2013р. № 17/2013
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 25.03.2013р. по 12.04.2013р.

Додатки до аудиторського звiту :
1. Баланс (ф. 1) – на 3-х стор.;
2. Звiт про фiнансовi результати (ф. 2) – на 2-х стор.;
3. Звiт про рух грошових коштiв (ф. 3) – на 2-х стор.;
4. Звiт про власний капiтал (ф. 4) – на 3-х стор.;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi – на 12-ти стор.;
6. Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента – на 2-х стор.;
7. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва – 1 стор.

Вказаний аудиторський звiт складений у 3-х примiрниках:
- два примiрники для Замовника;
- один примiрник для аудиторської фiрми.
ПАФ “Цурiй-аудит”,
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0097,
видане 26.01.2001р.,
подовжене до 04.11.2015р. Василь Кузьмич Цурiй,
директор
Сертифiкат аудитора серiї А, № 000115 виданий 04.01.1994р.,
подовжений до 04.01.2018 р.

Два примiрники аудиторського звiту на 8-ми аркушах з додатками отримав._______________________ ___________________