ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 17619 20658 0 0 17619 20658
будівлі та споруди 7565 10095 0 0 7565 10095
машини та обладнання 9067 5694 0 0 9067 5694
транспортні засоби 972 2029 0 0 972 2029
інші 15 2840 0 0 15 2840
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 17619 20658 0 0 17619 20658
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 34696 тис.грн., знос - 14038 тис.грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби мають ступiнь зносу (40,46%). Обмеження щодо користування основними засобами вiдсутнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 59484 54149
Статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 800 800
Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiоенрних товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.