ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 19.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017Припинено повноваженняРевiзорЦьома Андрiй ПавловичНК, 378562, 08.08.1997, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi0.875
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Цьома Андрiй Павлович (паспорт НК378562, виданий Iчнянським РВУМВ України в Чернiгiгiвськiй областi 08.08.1997 р.) припиняє повноваження на посадi з 19.04.2017 р. Володiє 35 акцiями, що складає 0,875% статутного капiталу емiтента. Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 7000,00 грн. На посадi особа перебувала 5 рокiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення- закiнчення строку дiї повноважень, пiдстава- Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 19.04.2017 р.
19.04.2017ПризначеноРевiзорЦьома Андрiй ПавловичНК, 378562, 08.08.1997, Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi0.875
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Цьома Андрiй Павлович ( паспорт НК 378562, виданий Iчнянським РВУМВС України в Чернiгiвськiй областi 08.08.1997р) обраний на посаду 19.04.2017 р. Володiє 35 акцiями, що складає 0,875% статутного капiталу емiтента. Розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 7000,00 грн.Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач складом запасних частин i матерiалiв ПрАТ"Нива-плюс", Ревiзор ПрАТ "Нива-плюс". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - 5 рокiв. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - вакантнiсть посади, пiдстава - Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 19.04.2017 р. Обраний Ревiзор є акцiонером.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.