ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 17.01.2018

Особлива інформація на 15.01.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Ознака типу відомостей про зміну власників акцій

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

115.01.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Форсаж"31691350014.375
Зміст інформації:
Емiтент 15.01.2018 одержав вiд депозитарної установи - Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Дата змiни: 11.01.2018. Пакет акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Форсаж" (код за ЄДРПОУ 31691350, мiсцезнаходження: вул. Ремiснича, буд. 18, м. Чернiгiв, 14000) збiльшився з 0 шт. на 575 шт. до 575 шт. При цьому розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 0% до 14,3750 %, а розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився з 0 % до 15,6676%.