ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 13.12.2017

Особлива інформація на 08.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Ознака типу відомостей про зміну власників акцій

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

108.12.2017яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фiзична особа-50.050
Зміст інформації:
Емiтент 08.12.2017 одержав вiд депозитарної установи - Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Дата змiни: 05.12.2017. Пакет акцiй фiзичної особи 1 зменшився з 2002 шт. на 2002 шт. до 0 шт. При цьому розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй зменшився з 50,0500 % до 0,0000 %, а розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй зменшився з 55,4571 % до 0,0000 %.
208.12.2017яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тупичiвське" 037987020.02549
Зміст інформації:
Емiтент 08.12.2017 одержав вiд депозитарної установи - Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Дата змiни: 05.12.2017. Пакет акцiй Сiльськогосподарського товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тупичiвське" (код за ЄДРПОУ 03798702, мiсцезнаходження: вул. Чернiгiвська, буд.8, с. Тупичiв, Городнянський р-н, Чернiгiвська область, 15150) збiльшився з 1 шт. на 1959 шт. до 1960 шт. При цьому розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 0,0250% до 49,0000 %, а розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився з 0,0277 % до 54,2936 %.
308.12.2017яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер"301486770.02528.25
Зміст інформації:
Емiтент 08.12.2017 одержав вiд депозитарної установи - Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Дата змiни: 05.12.2017. Пакет акцiй Сiльськогосподарського товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер", (код за ЄДРПОУ 30148677, мiсцезнаходження: вул. Бунiвка, буд.166, м. Iчня, Чернiгiвська область, 16703) збiльшився з 1 шт. на 1129 шт. до 1130 шт. При цьому розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй збiльшився з 0,0250% до 28,2500 %, а розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився з 0,0277 % до 31,3019 %.