ПрАТ "Нива-плюс"

Код за ЄДРПОУ: 14223494
Телефон: (04633) 2-33-38
e-mail: stock@niva-plus.pat.ua
Юридична адреса: вул. Петра Жовторіпенка, буд. 39, с. Іваниця, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16751
 
Дата розміщення: 13.12.2017

Особлива інформація на 08.12.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Щербина Борис Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.12.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Нива-плюс"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 16751, с. Iваниця, Iчнянський р-н, Чернiгiвська обл., вул. Петра Жовторiпенка, буд. 39
4. Код за ЄДРПОУ 14223494
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-33-38, (04633) 2-33-38
6. Електронна поштова адреса shcherbyna@niva-plus.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.12.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

237(2742), бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

13.12.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.niva-plus.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

13.12.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}